นภัสศรณ์ สันติเรืองฤทธิ์ (อัน)

Investment Advisor

An-1300x867

นภัสศรณ์ สันติเรืองฤทธิ์ (อัน)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • ประสบการณ์ทำงานที่ บริษัท ฟรอส์ทแอนด์ซัลลิวัน (ประเทศไทยจำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ทำหน้าที่ทำวิจัยและเก็บข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
  • ประสบการณ์ฝึกงานที่ธนาคารกสิกรไทย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์สินเชื่อ (Assistant Credit Analyst)  ทำหน้าที่ช่วยเหลือในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อของธุรกิจขนาดกลาง
  • เข้าร่วมการแข่งขัน Young Financial Star 2017  ซึ่งจัดโดยตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมแข่งขัน KPMG U-Real Competition 2018 ซึ่งเป็นโครงการแสดงความสามารถและฝึกฝนทักษะ ด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact