เจษฎากร เพ็งสะและ (วี่)

Investment Advisor

Artboard 1 copy 6

เจษฎากร เพ็งสะและ (วี่)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาโท จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์การทำงานที่บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ซึ่งรับผิดชอบการสนับสนุนข้อมูลสำคัญต่อการแนะนำลงทุนของผู้ขายให้แก่ลูกค้า
  • ประสบการณ์การทำงานที่บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธุรกิจ Agent สายงานธุรกิจลูกค้าสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการดูแลผู้สนับสนุนการขายในการเตรียมความพร้อมต่อการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม

งานพิเศษและรางวัล

  • ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การแข่งขัน Set Research Scholarship 2022 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • เข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์ CFA Institute Research Challenge in Thailand ปี 2016-2017 และ 2017-2018
  • เข้าร่วมการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • ได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม และการจัดพอร์ตการลงทุน(Asset Allocation) เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact