WE'RE
INDEGO

Independence For Global Opportunities
WHAT WE DO
Work

Insights

The Catch-up Cycle

Insight – Market Outlook 2H 2021

ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้แข็งแกร่งทั้งจาก Pent-up demand นโยบายการเงินและการคลังที่ยังสนับสนุนเศรษฐกิจ ประกอบกับหลายประเทศเศรษฐกิจชั้นนำสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ดีขึ้นจากการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชน นับตั้งแต่ต้นปีสินค้าโภคภัณฑ์และ REITs โลกสะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่กลับมาร้อนแรงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านหุ้นโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนำโดยหุ้นยุโรปที่มีการฟื้นตัวได้แข็งแกร่งและฟื้นตัวได้ช้ากว่าฝั่งสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว โดยหุ้นจีนในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวลงจากความกังวลด้านนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการควบคุมธุรกิจในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางจีนที่ต้องการลดการก่อหนี้และควบคุมภาวะฟองสบู่ ขณะที่ตราสารหนี้และทองคำปรับตัวลดลงสวนทางกับสินทรัพย์อื่นๆ จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

Silent Eclipse

Insight – November 2021

Stay on the Surfboard

Insight – October 2021

PATH TO NORMALIZATION

Insight – September 2021

Work

Latest Articles

Why Choose INDEGO

Why Choose INDEGO

Independence for
Global Opportunities

เราเชื่อว่าด้วยสถานการณ์และวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป มีความต้องการวางแผนการลงทุนที่มีคุณภาพ และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในขณะที่ลูกค้ามากมายประสบกับปัญหาการลงทุนและการวางแผนการเงินจากตัวเลือกมากมายในปัจจุบัน เราจะสามารถเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ลูกค้าต้องการและสามารถให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จได้จากแนวคิด วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพของทีมงานดังนี้

Why Choose INDEGO
Work

A New Era of Investment

Starts Here

Work
Contact
Contact