Grow your wealth
with us

ให้บริการวางแผนการเงินและการลงทุน (Wealth Management) แก่ลูกค้า ด้วยการให้คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพและเป็นกลาง ผ่านการนำเสนอ Wealth Solution ที่หลากหลายภายใต้ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

กมลวรรณ สุชาตานนท์ (ตาล)

Chief Executive Officer

ทัชชา เรืองวิริยะ (นุ่น)

Managing Partner

ปรางปวีณ์ เรียนเขมะนิยม (นิ)

Head of Investment Advisory

วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ (จูเนียร์)

Head of Investment Strategy

A New Era Begins.

เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการให้บริการคำแนะนำการลงทุน ที่มีความอิสระและความเป็นกลาง

Team INDEGO
Jane-1300x867

ชลิตา จุฑาวนิชกุล (เจน)

Investment Strategist

Artboard-2

ภูวเมศฐ์ ศิระพิชญาวิชญ์ (ภูมิ)

Investment Advisor

Artboard-1

ศตนันท์ งามศิลปเสถียร (นัน)

Investment Strategist

Artboard-3

สุรสิทธิ์ ธัญพุทธิวงศ์ (ลู่)

Investment Advisor

Artboard 1 copy

วิศรุต กิตติอาภรณ์พล (เบลส)

Assistant Investment Strategist

Artboard-5

พรนัชชา โคธีรานุรักษ์ (เฟ)

Investment Advisor

Join our exciting team!

Contact
Contact