กมลวรรณ สุชาตานนท์ (ตาล)

Chief Executive Officer

P-Tal-1300x867

กมลวรรณ สุชาตานนท์ (ตาล)

Chief Executive Officer

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ด้านการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • อดีตนักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านธนบดีธนกิจ (Private Banking) ดูแลลูกค้ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
  • ตำแหน่งผู้นำทีมไพรเวทแบงค์ ฝ่ายธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ เป็นเวลา 5 ปี สายงาน Capital Market Business รับผิดชอบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินทางตลาดทุน และด้าน Risk Management เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบด้านการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและการออกตราสาร เช่น Structured Notes และ Credit Derivatives และในระหว่างที่ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ยังได้รับรางวัล Excellent Performance ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
  • ในปี 2558 กมลวรรณ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด และเป็น Co-Founder ของบริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด

งานพิเศษและรางวัล

  • ผู้บรรยายด้านการเงินและการลงทุนให้กับหน่วยงาน เช่น AIMC, ThaiBMA
  • ผู้บรรยายให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารทิสโก้ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ
  • อาจารย์พิเศษหลักสูตรการเงินและการธนาคารให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact