ปวีณ นพคุณทอง (วินด์)

Investment Director

Wind-1300x867

ปวีณ นพคุณทอง (วินด์)

Investment Director

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทำงานด้านโมเดลการคำนวณมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ธนาคารทิสโก้
  • พัฒนาปรับใช้โมเดล VaR ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุนและพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานกองทุนที่บลจ.ยูโอบี
  • งานวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) บลจ.กรุงศรี
  • ทีมผู้จัดการกองทุน รับผิดชอบการบริหารกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ (Fixed Income Investment) เป็นเวลา 5 ปี และฝ่ายการลงทุนตราสารทุน (Equity Investment) เป็นเวลา 3 ปี ที่บลจ.กรุงศรี

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact